docico

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2017/2018. годину


Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2016/2017. годину


Школски програм за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године


Правилник о организацији и систематизацији радних места у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин


Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2016/2017. годину


 Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2015/2016. годину


Развојни план школе за период од за период од почетка 2015/16. до краја школске 2017/18.године


Школски програм Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за период од 2013/2014. до 2017. школске године


Правилник о похваљивању и награђивању ученика у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин


Правилник о ванредном образовању, доквалификацији, преквалификацији и специјалистичком образовању


Правилника о испитима у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“


Правилник о организовању и полагању матурских испита Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин


Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин


Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запоследних у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин


Правила понашања у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин


Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно - васпитног рада и других активности које организује Школа


Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, бр. 82/2015)


Статут Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин


Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС)


Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, бр. 55/2013);